กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 มิถุนายน 25633 มิถุนายน 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 พฤษภาคม 25633 มิถุนายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 28 พฤษภาคม 25633 มิถุนายน 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 10 มิถุนายน 256316 มิถุนายน 2563
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 28 พฤษภาคม 25633 มิถุนายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 29 มิถุนายน 256330 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยนานาชาติ 10 มิถุนายน 256316 มิถุนายน 2563
วิทยาลัยนานาชาติ 1 มิถุนายน 25633 มิถุนายน 2563
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 29 พฤษภาคม 25633 มิถุนายน 2563
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 28 พฤษภาคม 25633 มิถุนายน 2563
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341