วิธีใช้งาน

ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341

การเข้าใช้งานระบบ

       ระบบชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ เป็นระบบสำหรับนักศึกษาใหม่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลการเข้าศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคาร พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้ โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบได้จากหน้าเว็บมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/บริการออนไลน์ หรือเข้าใช้งานโดยตรงที่ http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx

เมื่อนักศึกษาเข้าระบบ จะปรากฏหน้าจอแรกตามภาพประกอบด้านล่าง

หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
ภาพประกอบที่ 1 หน้าจอการล็อกอินเข้าใช้งานระบบ
หน้าจอนี้แบ่งการทำงานเป็น 2 คอลัมน์
 • ด้านซ้าย แสดงกำหนดการชำระเงินตามคณะต่างๆ
 • ด้านขวา สำหรับนักศึกษาป้อนเลขประจำตัวประชาชนของตัวเอง แล้วคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าใช้งานระบบ

ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน

เมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าระบบแล้ว จะปรากฏหน้าจอตามภาพประกอบที่ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

 • ส่วนบน แสดงรายการสาขาวิชาของโครงการที่นักศึกษามีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ พร้อมวันสุดท้ายของการชำระเงิน
 • ส่วนล่าง แสดงรายละเอียดสาขาวิชาที่เข้าศึกษาต่อ รายละเอียดค่าลงทะเบียน สถานะการชำระเงิน และวันสุดท้ายที่ต้องชำระเงิน โดยนักศึกษาจะสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ก็ต่อเมื่ออยู่ในช่วงการชำระเงินเท่านั้น

รายละเอียดการชำระเงิน
ภาพประกอบที่ 2 รายการสาขาวิชาที่ผู้สมัครมีสิทธิ์เข้าศึกษา และรายละเอียดการชำระเงิน

       ให้ผู้สมัครคลิกเลือกรายการที่ต้องการชำระเงิน เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน กรณีที่อยู่ในช่วงชำระเงิน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ โดยการ

 • คลิกที่ปุ่ม “พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียน” จะปรากฏหน้าจอดังภาพประกอบที่ 3 ให้นักศึกษาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าวไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน ภายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • หลังจากชำระเงินแล้ว นักศึกษาสามารถล็อกอินเข้าระบบเพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินได้หลังการชำระเงิน 3 วันทำการ
 • นักศึกษาที่มีสถานะการชำระเงิน “สำเร็จ” จะต้องป้อนข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ที่ ระบบขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ภายในช่วงเวลาที่กำหนดและพิมพ์รายงานทะเบียนประวัติมาในวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาตามวัน-เวลาที่ประกาศในท้ายประกาศของคณะ/วิทยาลัย
       กรณีที่ยังไม่ถึงช่วงชำระเงิน ระบบจะแจ้งข้อความระบุวันที่ที่นักศึกษาสามารถเข้ามาพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้ หรือกรณีที่สาขาวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์เข้าศึกษาเลยกำหนดวันที่ชำระเงินแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินได้

ข้อความแจ้งเตือน
ภาพประกอบที่ 3 รายการข้อมูลการเข้าศึกษาต่อที่เลยกำหนดชำระเงิน

การชำระเงิน

นักศึกษาสามารถนำใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนไปชำระเงินที่ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้ง ดังนี้

 • นักศึกษาปกติ ได้แก่ R:ปกติรอบเช้า, T:ปกติรอบบ่าย, D:โครงการสมทบพิเศษ, DE-R:เสริมทักษะภาษาอังกฤษ(ปกติ) และ DE-D:เสริมทักษะภาษาอังกฤษ(สมทบ) ชำระเงินที่ธนาคารกรุงเทพ โดยระบุ ServiceCode เป็น KMUTNBRG
 • นักศึกษาโครงการ ได้แก่ BP:สองภาษา, EP:ภาษาอังกฤษ และ IP:นานาชาติ ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
 • นักศึกษาสามารถชำระเงินโดยผ่านช่องทางเคาร์เตอร์ธนาคาร, ATM, mBanking หรือ iBanking
 • นักศึกษาต้องชำระเงินให้ครบตามจำนวนที่ระบุ โดยกำหนดเลขอ้างอิง Ref.NO1, Ref.NO2 หรือเลือก ServiceCode, CompanyCode ให้ถูกต้อง และตรงกับธนาคารที่ระบุไว้ในใบแจ้งการชำระเงิน
 • ข้อมูลธนาคาร, Company Code, Service Code, Ref.NO1 และ Ref.NO2 มีอยู่ในใบแจ้งการชำระเงินที่นักศึกษาพิมพ์จากระบบ
 • นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินภายหลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ กรณีที่ชำระเงินแล้วและสถานะการชำระเงินยังไม่สำเร็จ นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามที่กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานการชำระเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนจะประกอบด้วย 2 ส่วน

 • ส่วนบนเป็นส่วนของนักศึกษา เป็นรายละเอียดของนักศึกษา และรายละเอียดข้อมูลค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระ
 • ส่วนล่างเป็นส่วนของธนาคาร ซึ่งระบุธนาคารที่รับชำระ จำนวนเงินที่ต้องชำระ, companyCode, serviceCode, Ref.NO1 และ Ref.NO2

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนของธนาคารกรุงเทพ
ภาพประกอบที่ 4 ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ

ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์
ใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนของธนาคารไทยพาณิชย์
ภาพประกอบที่ 5 ตัวอย่างใบแจ้งการชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ต้องชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์