กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
วิทยาลัยนานาชาติ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 22 พฤษภาคม 256128 พฤษภาคม 2561
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341