กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20 มกราคม 256327 มกราคม 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 20 มกราคม 256327 มกราคม 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 28 มกราคม 25634 กุมภาพันธ์ 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 กุมภาพันธ์ 256317 กุมภาพันธ์ 2563
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 กุมภาพันธ์ 256317 กุมภาพันธ์ 2563
คณะบริหารธุรกิจ 10 กุมภาพันธ์ 256317 กุมภาพันธ์ 2563
วิทยาลัยนานาชาติ 10 กุมภาพันธ์ 256317 กุมภาพันธ์ 2563
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341