กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 พฤษภาคม 256318 พฤษภาคม 2563
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 30 เมษายน 25637 พฤษภาคม 2563
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 10 เมษายน 256324 เมษายน 2563
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341