กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 21 มกราคม 256228 มกราคม 2562
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 มกราคม 256228 มกราคม 2562
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 มกราคม 256228 มกราคม 2562
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635 หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341