กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 มิถุนายน 256610 มิถุนายน 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 16 มิถุนายน 256622 มิถุนายน 2566
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 10 มิถุนายน 256620 มิถุนายน 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 มิถุนายน 25663 มิถุนายน 2566
คณะบริหารธุรกิจ 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 28 มิถุนายน 25665 กรกฎาคม 2566
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 1 มิถุนายน 256610 มิถุนายน 2566
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 31 พฤษภาคม 25666 มิถุนายน 2566
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 8 มิถุนายน 256614 มิถุนายน 2566
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341