กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 21 มิถุนายน 256430 มิถุนายน 2564
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 12 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 30 มิถุนายน 256430 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะบริหารธุรกิจ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะบริหารธุรกิจ 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยนานาชาติ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 14 มิถุนายน 256421 มิถุนายน 2564
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 16 มิถุนายน 256418 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341