กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 กรกฎาคม 256324 กรกฎาคม 2563
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 5 กรกฎาคม 25638 กรกฎาคม 2563
วิทยาลัยนานาชาติ 29 มิถุนายน 25637 กรกฎาคม 2563
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341