กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 21 มกราคม 256428 มกราคม 2564
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 21 มกราคม 256428 มกราคม 2564
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 21 มกราคม 256428 มกราคม 2564
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 3 มีนาคม 256410 มีนาคม 2564
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 21 มกราคม 256428 มกราคม 2564
วิทยาลัยนานาชาติ 3 มีนาคม 256410 มีนาคม 2564
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 21 มกราคม 256428 มกราคม 2564
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341