กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 17 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 6 มิถุนายน 256515 มิถุนายน 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 29 กันยายน 25651 ตุลาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 25 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะบริหารธุรกิจ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะบริหารธุรกิจ 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยนานาชาติ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
วิทยาลัยนานาชาติ 6 มิถุนายน 256515 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยนานาชาติ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 16 พฤษภาคม 256531 พฤษภาคม 2565
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 16 พฤษภาคม 256525 พฤษภาคม 2565
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341