กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 26 มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 2566
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 26 มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 2566
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 30 มกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 30 มกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 30 มกราคม 256610 กุมภาพันธ์ 2566
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 13 กุมภาพันธ์ 256619 กุมภาพันธ์ 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 13 กุมภาพันธ์ 256622 กุมภาพันธ์ 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 8 พฤษภาคม 256617 พฤษภาคม 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 10 มิถุนายน 256620 มิถุนายน 2566
วิทยาลัยนานาชาติ 28 มิถุนายน 25665 กรกฎาคม 2566
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 26 มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 2566
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 13 กุมภาพันธ์ 256619 กุมภาพันธ์ 2566
อุทยานเทคโนโลยี 26 มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 2566
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341