กำหนดการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565
คณะวันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 4 กรกฎาคม 25658 กรกฎาคม 2565
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 29 กันยายน 25651 ตุลาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 5 กรกฎาคม 25657 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 29 มิถุนายน 25651 กรกฎาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะบริหารธุรกิจ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะบริหารธุรกิจ 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
วิทยาลัยนานาชาติ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 23 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 24 มิถุนายน 256530 มิถุนายน 2565
สอบถามรายละเอียด
นักศึกษาที่มีปัญหาในการกรอกเลขประจำตัวประชาชนไม่ผ่าน ติดต่อ กลุ่มงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1628-1635
หรือโทรศัพท์สายตรง 0-2587-4341